Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Dop Verhuur B.V.

Algemene voorwaarden van de Besloten Vennootschap Dop Verhuur geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 57602344, gevestigd en kantoorhoudende te Lelystad aan de Parlaan 2.

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of volgende overeenkomst(en) en afspraken tussen DOP VERHUUR en de opdrachtgever.

Artikel 2: Definities

DOP VERHUUR: De (rechts)persoon die krachtens de opdrachtbevestiging de opdracht tot dienstverlening of bemiddeling van de opdrachtgever aanvaardt.

-De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht  tot dienstverlening aan DOP VERHUUR verstrekt.

Artikel 3: Inhoud van de opdracht bij bemiddeling

3.1 Onverlet hetgeen is beschreven in de artikelen 5 t/m 10 van deze algemene voorwaarden zijn op een overeenkomst van opdracht tot bemiddeling tussen DOP VERHUUR en de opdrachtgever de artikelen 3 en 4 van toepassing.

3.2 Onder een overeenkomst van opdracht tot bemiddeling wordt verstaan een opdracht tot het verlenen van diensten met betrekking tot de bemiddeling door DOP VERHUUR in het tot stand komen van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en een derde, zoals bedoeld in artikel 7:425BW, waarbij tenminste aan de door opdrachtgever gegeven specificaties wordt voldaan.

3.3 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk overeenkomen, beogen de opdrachtgever en DOP VERHUUR niet dat DOP VERHUUR door de opdrachtgever zal worden gevolmachtigd, zoals is bedoeld in artikel 3:60 BW, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten of dat DOP VERHUUR uit hoofde van een lastgeving, als bedoeld in artikel 7:414BW, voor rekening van de opdrachtgever rechtshandelingen verricht.

Artikel 4: Vergoeding van bemiddeling

4.1 De opdrachtgever is de volledige vergoeding voor de werkzaamheden verschuldigd indien er gedurende de looptijd van de opdracht tussen de opdrachtgever en een derde een (huur/koop)overeenkomst tot stand komt, zelfs indien de totstandkoming van deze overeenkomst niet het gevolg is van de door DOP VERHUUR verleende diensten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de opdrachtbevestiging.

4.2 De opdrachtgever is de volledige vergoeding voor de werkzaamheden verschuldigd indien de overeenkomst met een derde weliswaar tot stand komt nadat de overeenkomst van opdracht tussen DOP VERHUUR en de opdrachtgever (door opzegging of anderszins) is beëindigd, maar de overeenkomst met een derde tot stand komt als gevolg van de door DOP VERHUUR verrichte diensten en/of omdat de opdrachtgever in strijd heeft gehandeld met artikel 5 lid 1 en 5 lid 4 hierna en/of omdat de opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst buiten DOP VERHUUR om met derden onderhandelingen heeft gevoerd om zelf een overeenkomst tot stand te brengen. Indien er tussen de opdrachtgever en de derde na de datum van beëindiging van deze overeenkomst een overeenkomst tot stand komt, wordt deze overeenkomst, behoudens door de opdrachtgever te leveren tegenbewijs, geacht tot stand te zijn gekomen door bemiddeling van DOP VERHUUR en is de opdrachtgever de volledige vergoeding verschuldigd, tenzij de wet zich hiertegen zou verzetten.

4.3 Een huurovereenkomst tussen de huurder en de verhuurder komt tot stand nadat kandidaat huurder mondeling en/of schriftelijk kenbaar heeft gemaakt de woonruimte te willen huren tegen de hem bekendgemaakte condities en de verhuurder akkoord gaat met de kandidaat huurder als nieuwe huurder.

4.4 Een koopovereenkomst tussen de koper en verkoper komt tot stand nadat kandidaat koper mondeling en/of schriftelijk kenbaar heeft gemaakt het object te willen kopen tegen de hem bekendgemaakte condities en verkoper akkoord gaat met de kandidaat koper als koper.

Artikel 5 Opdracht Algemeen

5.1 De opdrachtgever zal aan DOP VERHUUR alle informatie en bescheiden verstrekken die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de opdracht en opdrachtgever staat in voor de juistheid daarvan.

5.2 DOP VERHUUR zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de werkzaamheden en zal de opdrachtgever verantwoording doen van de wijze waarop zij zich van haar taken heeft gekweten. Indien DOP VERHUUR bedragen heeft ontvangen of betaald ten gunste respectievelijk ten laste van de opdrachtgever doet zij daarvan rekening.

5.3 Iedere opdracht wordt geacht te worden gegeven aan en aanvaard door DOP VERHUUR, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht wordt uitgevoerd door een of meerdere bepaalde personen in dienst van DOP VERHUUR. Het is DOP VERHUUR toegestaan om de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit te (laten)voeren door derden (bijvoorbeeld gespecialiseerde bouwkundige inspecteurs), die niet bij haar in dienst zijn, mits de opdrachtgever daarvoor voorafgaande toestemming heeft verleend. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk wetboek (BW) en artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt indien meerdere personen opdracht hebben ontvangen, wordt uitgesloten.

5.4 De opdrachtgever onthoudt zich van alle activiteiten die de opdracht aan DOP VERHUUR kunnen doorkruisen en/of die DOP VERHUUR in de uitvoering van de opdracht kunnen belemmeren.

Artikel 6: Hoogte vergoeding en betaling

6.1 De in de opdrachtbevestiging genoemde vergoeding(en) voor de werkzaamheden (het loon zoals bedoeld in artikel 7:405 dan wel artikel 7:426 BW) omvat de vergoeding van de door DOP VERHUUR gemaakte en te maken onkosten in verband met de opdracht, tenzij in de opdrachtbevestiging anders is bepaald.

6.2 De vergoeding voor de werkzaamheden (het loon) voor het (aan)huren van woonruimte is equivalent (gelijk aan) aan 1 maand huur exclusief de omzetbelasting en bij de (ver)koop van onroerend goed gelegen in Nederland gelijk 2% van de koopsom exclusief de omzetbelasting.

6.3 De vergoeding voor de werkzaamheden (het loon) en de vergoeding van de onkosten zullen door DOP VERHUUR gedurende de opdracht worden gefactureerd. De in de opdracht genoemde bedragen zijn exclusief de omzetbelasting. De opdrachtgever vergoedt de door DOP VERHUUR ter zake de opdracht verschuldigde omzetbelasting. Indien opdrachtgever betalingen zal ontvangen van derden via het kantoor van DOP VERHUUR geeft opdrachtgever hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan DOP VERHUUR om de voornoemde vergoedingen te verrekenen met de van derden te ontvangen betalingen.

6.4 De betaling van de facturen dient, indien deze niet verrekend kunnen worden met betalingen van derden, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

6.5DOP VERHUUR kan, indien zij dit noodzakelijk acht, van de opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens daadwerkelijk met de werkzaamheden aan te vangen. Dit voorschot wordt met de factuur verrekend.

6.6 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het factuurbedrag een contractuele rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 5% per maand. Indien ook na de eerste aanmaning een factuur niet wordt voldaan, is de opdrachtgever aan DOP VERHUUR buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 25% van het factuurbedrag met een minimum van € 500,=. Indien de factuur niet is voldaan, heeft DOP VERHUUR het recht om, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten. DOP VERHUUR  is alsdan niet aansprakelijk voor de schade, die is ontstaan als gevolg van de opschorting.

6.7 Betaling dient te geschieden zonder dat de opdrachtgever zich op enige korting, verrekening of opschorting kan beroepen.

6.8 Betaling dient uitsluitend te geschieden op de wijze als op de factuur aangegeven.

6.9 DOP VERHUUR zal aan opdrachtgever, indien dit een overeenkomst tot verhuur betreft, de ontvangen gelden van huur en borg, na aftrek van kosten en loon, overmaken binnen een maximale periode van 25 werkdagen.

Artikel 7: Looptijd

7.1 De overeenkomst van opdracht is aangegaan voor onbepaalde tijd met ingang van de datum, waarop de opdracht aan DOP VERHUUR is verstrekt.

7.2 De overeenkomst eindigt (onder meer) door opzegging of doordat de in het kader van de opdracht te verrichten werkzaamheden zijn voltooid.

7.3 De opdrachtgever is bevoegd om deze overeenkomst op ieder moment op te zeggen door middel van een aangetekende brief of bij deurwaardersexploot, met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.

7.4 DOP VERHUUR is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekende brief of bij deurwaardersexploot op te zeggen, indien onder meer (en derhalve niet uitsluitend):

  1. a) De opdrachtgever in strijd handelt met enige bepaling van deze overeenkomst dan wel met andere tussen DOP VERHUUR en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten van welke aard dan ook, en zulk een verzuim niet binnen 7 dagen na verzenddatum van de ingebrekestelling is opgeheven, onverminderd het recht van DOP VERHUUR op volledige schadevergoeding respectievelijk nakoming;
  2. b) In geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, een onderhands akkoord met schuldeisers of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringregeling voor natuurlijke personen;
  3. c) Indien er naar het oordeel van DOP VERHUUR spraken is van een ernstige verstoring van de relatie tussen DOP VERHUUR en de opdrachtgever;
  4. d) Indien de opdrachtgever ernstig in opspraak raakt;
  5. e) Indien de opdrachtgever zich vestigt buiten Nederland en dit onoverkoombare problemen oplevert voor DOP VERHUUR;
  6. f) Indien blijkt dat de opdrachtgever aan DOP VERHUUR onjuiste gegevens heeft verstrekt bij het aangaan van de overeenkomst die van dien aard zijn dat, indien DOP VERHUUR met deze gegevens bekend zou zijn geweest, de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn gesloten;
  7. g) Indien sprake is van andere omstandigheden die zich naar het oordeel van DOP VERHUUR tegen voortzetting van de overeenkomst verzetten.

7.5 Onverlet de verplichting van de opdrachtgever om de vergoeding voor de werkzaamheden en de onkosten te betalen, kunnen partijen aan beëindiging van de overeenkomst geen recht op schadevergoeding ontlenen, tenzij wordt opgezegd op grond van wanprestatie.

 Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van DOP VERHUUR in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover DOP VERHUUR hiervoor verzekerd is.

8.2 Indien DOP VERHUUR niet verzekerd is als bedoeld in het vorige lid is de aansprakelijkheid van DOP VERHUUR te allen tijde beperkt tot de hoogte van de door DOP VERHUUR aan Opdrachtgever voor haar werkzaamheden en/of diensten in rekening gebrachte en/of te brengen courtage. Dit is beperkt tot het bedrag van € 1.000,00 of, indien de reeds aan DOP VERHUUR betaalde vergoeding voor de werkzaamheden hoger is, tot een bedrag gelijk aan die vergoeding met een maximum van € 2.500,00.

8.3 De opdrachtgever vrijwaart DOP VERHUUR tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die door DOP VERHUUR voor de opdrachtgever worden verricht, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet van DOP VERHUUR.

8.4 Indien DOP VERHUUR  bemiddelt bij het tot stand brengen van een huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder is DOP VERHUUR nimmer partij bij de huurovereenkomst en is zij niet aansprakelijk voor de inhoud en de uitvoering van de huurovereenkomst door partijen daarbij. DOP VERHUUR is in geen geval aansprakelijk voor de schade van Opdrachtgever die het gevolg is van de situatie dat de huurprijs en/of de overeengekomen service(kosten) en/of de bijkomende al dan niet eenmalige vergoedingen niet in overeenstemming is/zijn met de wet.

8.5 DOP VERHUUR kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, bedrijfsschade, indirecte schade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van DOP VERHUUR, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden.

8.6 DOP VERHUUR is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of het nalaten hiervan door de andere partij bij de door bemiddeling van DOP VERHUUR tot stand gekomen huurovereenkomst.

8.7 DOP VERHUUR is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele schade en/of gebreken aan de woning die bij de aanvaarding door huurder van de woning en/of het vertrek van huurder uit de woning aanwezig is. Het is aan opdrachtgever zelf de woning te controleren op eventuele schade en/of gebreken en zo nodig de huurder daarop aan te spreken.

8.8 DOP VERHUUR is niet aansprakelijk wanneer een huurder besluit waar dan ook in (delen van) het gehuurde of in de nabijheid van het gehuurde, waaronder begrepen de tuin, berging, schuur en zolder, hennep te kweken, drogen of knippen in geen enkele hoeveelheid, dan wel andere activiteiten te doen of laten verrichten die op grond van de wet strafbaar zijn gesteld, waaronder begrepen het opslaan of handelen van drugs. . Eventuele schade als gevolg hiervan (o.a. schade aan de woning, overlast en/of brandgevaar) zal volledig moeten worden verhaald op de huurder.

8.9 Het is een huurder zonder schriftelijke toestemming van Verhuurder op straffe van een boete verboden (een deel van) de woning onder te verhuren, in gebruik te geven aan een ander of mede te doen bewonen door een ander. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet dat verhuurder gerechtigd te allen tijde blijft de door hem geleden en / of nog te lijden schade, veroorzaakt door het handelen van huurder in strijd met het in dit artikel bepaalde, geheel op huurder te verhalen. Verhuurder vrijwaart DOP VERHUUR hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk voor alle vorderingen en aanspraken, hoe ook genaamd,onder welke omstandigheid door of namens wie ook ingesteld, van welke aard of hoogte ook, zowel in als buiten rechte,welke vorderingen en aanspraken verband(kunnen) houden met, dan wel voortvloeien uit het door huurder in strijd met het in dit artikel bepaalde handelen en / of gehandeld hebben.

Artikel 9: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

9.1 Op deze overeenkomst en alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien is het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 10: Diversen

10.1 Wijzigingen in of afwijkingen van deze algemene bepalingen, tussen partijen gesloten overeenkomst(en) en/of aanvullende dan wel afwijkende bedingen zijn alleen van kracht indien partijen deze schriftelijk hebben vastgelegd en ondertekend.

10.2 De nietigheid c.q. het onverbindend zijn van een bepaling van deze overeenkomst heeft niet tot gevolg dat de overeenkomst in haar geheel nietig c.q. onverbindend is. In plaats van de nietige of ongeldige bepaling zullen partijen een passende regeling overeenkomen, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

10.3 Het niet nemen door een partij van enige actie in geval van wanprestatie ter zake van enige bepaling van deze overeenkomst door de andere partij of het toestaan of gedogen van een afwijking van enige bepaling van deze overeenkomst, kan niet worden beschouwd als afstand van recht.

10.4 Voor zover in deze overeenkomst niet anders is bepaald, zijn de in deze overeenkomst beschreven rechten en verplichtingen niet overdraagbaar, tenzij met schriftelijke toestemming van alle partijen bij deze overeenkomst.

10.5 Aan de opschriften (“kopjes”) boven de onderscheiden bepalingen in de overeenkomst of de algemene bepalingen komt geen zelfstandige betekenis toe. Deze opschriften zijn uitsluitend toegevoegd om reden van overzichtelijkheid en zijn niet van invloed op de uitleg van de bepalingen in deze overeenkomst.

10.6 Indien enige bepaling in de tussen DOP VERHUUR en de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) in strijd is met enige bepaling van deze algemene bepalingen, prevaleert de bepaling van de overeenkomst(en).

Algemene voorwaarden DOP VERHUUR B.V. uitgifte 1-1-2013