Disclaimer

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Besluiten gebaseerd op deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Ondanks het feit dat Dop Verhuur B.V. alle zorgvuldigheid in acht neemt om informatie te verstrekken die juist is, volledig en actueel en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Dop Verhuur B.V. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie verstrekt via deze website.

Dop Verhuur B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, incidentele of gevolgschade, boetes of immateriƫle schade inclusief winstderving (zelfs wanneer Dop Verhuur B.V. op de mogelijkheid van het ontstaan van deze schades gewezen is) die op enigerlei wijze met betrekking tot deze website ontstaat. Onder andere aanvaardt Dop Verhuur B.V. geen aansprakelijkheid met betrekking tot (1) defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van apparatuur en andere sofware in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website, (2) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (3) het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan Dop Verhuur B.V. of aan u, (4) het al dan niet functioneren van deze website (5) misbruik van de website,(6) het verlies van gegevens, (7) het downloaden of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (8) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

Dop Verhuur B.V. behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze Disclaimer) altijd te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.