Privacy Statement

Dop Verhuur B.V. beschouwt privacy als een groot goed en derhalve neemt Dop Verhuur B.V. vergaande maatregelen om uw privacy te waarborgen en te beschermen tegen elke vorm van misbruik. Dop Verhuur B.V. garandeert één ieder dat alle gegevens die verzameld worden strikt vertrouwelijk bewaard en bewerkt zullen worden en dat deze niet aan derden worden uitgeleend, gehuurd of verkocht, noch openbaar worden gemaakt. Deze Privacy Statement is opgesteld door Dop Verhuur B.V. , voor de verwerking van
persoonsgegevens en zet uiteen hoe Dop Verhuur B.V. en haar personeel omgaat met persoonsgegevens, waarvoor deze gebruikt worden en voor welk doel. Naast de bepalingen van
deze Privacy Statement zijn de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) leidend in onze dagelijkse werkzaamheden.

1. Begripsbepalingen
In deze Privacy Statement wordt verstaan onder:
1.1 Persoonsgegeven: elk gegeven dat betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
1.2 Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling met als doel persoonsgegevens te verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bewerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.
1.3 Betrokkene: geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon welk een persoonsgegeven betrekking heeft.
1.4 Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

2. Verwerkingen van persoonsgegevens
Dit reglement is van toepassing op de gehele of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens als op de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.
2.1 Categorieën van betrokkenen: Dop Verhuur B.V. verwerkt in het kader van haar bedrijfsvoering slechts persoonsgegevens van de volgende betrokkenen:
1. Cliënten;
2. Natuurlijke personen die Dop Verhuur B.V. willen benaderen teneinde een rechtsverhouding aan te gaan;
3. Natuurlijke personen die Dop Verhuur B.V. op welke wijze dan ook benaderen (bij voorbeeld telefonisch of via Internet).

3. Doel van verwerking

Iedere verwerking van persoonsgegevens door Dop Verhuur B.V. is gericht op een optimale dienstverlening aan bestaande en potentiële cliënten van Dop Verhuur B.V. met als doel:
3.1. Het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten en het aangaan van overeenkomsten;
3.2. Het uitvoeren van overeenkomsten met een cliënt;
3.3. Het analyseren van persoonsgegevens ten behoeve van het vergroten van het cliëntenbestand, het verbeteren van het producten- en dienstenassortiment en het bij de dienstverlening beter inspelen op de persoonlijke situatie van de cliënt;
3.4. Het uitvoeren van (gerichte) marketingactiviteiten teneinde een relatie tot stand te brengen (bijvoorbeeld door het benaderen van potentiële cliënten) en/of een relatie met een cliënt in stand te houden dan wel uit te breiden;
3.5. Het bevorderen van efficiënte en effectieve bedrijfsvoeringprocessen.

4. Gronden voorverwerking

In aanvulling op de eisen zoals geformuleerd in artikel 6 mogen persoonsgegevens slechts worden verwerkt op één (of meer) van de volgende gronden:
1. De betrokkene heeft voor de verwerking zijn toestemming verleend;
2. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
3. De gegevensverwerking is noodzakelijk ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene, of de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Dop Verhuur B.V. of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert. Bij de afweging van deze belangen houdt Dop Verhuur B.V. in ieder geval rekening met het kader waarin de betrokkene de gegevens aan Dop Verhuur B.V. heeft verstrekt en de informatie die over de voorgenomen verwerking aan de betrokkene is verstrekt.

5. Bewaartermijn

Dop Verhuur B.V. bewaart persoonsgegevens in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

6. Informatieplicht

6.1 Dop Verhuur B.V. informeert de betrokkene over haar identiteit en de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij de betrokkene daarvan reeds op de hoogte is. Aan deze informatieplicht wordt voldaan voordat persoonsgegevens rechtstreeks van de betrokkene worden verkregen.
6.2 Indien een betrokkene Dop Verhuur B.V. benadert via een website, kan Dop Verhuur B.V. persoonsgegevens van deze betrokkene verzamelen en verwerken. Dop Verhuur B.V. stelt door middel van een privacy statement op de website informatie beschikbaar over de doeleinden en het gebruik van de door middel van het Internet verkregen persoonsgegevens.
6.3 Dop Verhuur B.V. wijst, conform artikel 13, de betrokkene bij marktbewerkingactiviteiten steeds op het recht om zich tegen de verwerking van gegevens voor dit doel te verzetten.

7. Beveiligingsplicht verantwoordelijke

Dop Verhuur B.V. neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

8. Toegang en geheimhoudingsplicht

Dop Verhuur B.V. autoriseert alleen medewerkers om toegang te krijgen tot persoonsgegevens indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun taak en past binnen het kader van de activiteiten genoemd in artikel 4.

9. Verwerking van persoonsgegevens in [betaal]opdrachten.

Dop Verhuur B.V. kan in het kader van de afwikkeling van het betalingsverkeer of van andere diensten de in de [betaal]opdracht opgenomen persoonsgegevens doorgeven aan de wederpartij van de cliënt die de opdracht heeft verleend.

10. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van marktbewerking.

10.1 Marktbewerking kan in opdracht van en in naam van Dop Verhuur B.V. plaatsvinden zowel op basis van persoonsgegevens die door de betrokkene zijn verstrekt als op basis van persoonsgegevens.
10.2 Dop Verhuur B.V. , volgt bij marktbewerkingactiviteiten steeds de procedure van artikel 13 van dit reglement.

11. Rechten van betrokkenen en mededelingen inzake vastgelegde persoonsgegevens
11.1 Verzoek tot mededeling omtrent verwerking.
Een betrokkene heeft het recht zich tot Dop Verhuur B.V. te wenden met het verzoek hem mede te delen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. De betrokkene kan zijn verzoek richten tot Dop Verhuur B.V. waarvan hij vermoedt dat deze zijn persoonsgegevens verwerkt. Dop Verhuur B.V. draagt zorg dat het verzoek op de juiste wijze wordt afgehandeld.
11.2 Vaststellen identiteit.
Dop Verhuur B.V. neemt het verzoek pas in behandeling nadat zij de identiteit van de verzoeker heeft kunnen vaststellen.
11.3 Termijn en inhoud mededeling.
Dop Verhuur B.V. deelt de betrokkene uiterlijk binnen vier weken schriftelijk mede of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien gegevens van de betrokkene worden verwerkt, bevat de mededeling een volledig overzicht van de verwerkte persoonsgegevens in begrijpelijke vorm. Tevens bevat de mededeling een omschrijving van het doel of de doeleinden van de verwerking, de categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft en de ontvangers of categorieën van ontvangers, alsmede de beschikbare informatie over de herkomst van de persoonsgegevens.

12. Verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van vastgelegde persoonsgegevens
12.1 Verzoek tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming.
De betrokkene kan Dop Verhuur B.V. schriftelijk verzoeken de over hem vastgelegde gegevens te
verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel
anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te
brengen wijzigingen. Dop Verhuur B.V. draagt zorg dat het verzoek op de juiste wijze wordt
afgehandeld.
12.2 Beslistermijn en uitvoering van de beslissing.
Dop Verhuur B.V. deelt haar beslissing binnen vier weken na ontvangst van het verzoek tot verbetering, verwijdering of afscherming schriftelijk aan de betrokkene mee. Dop Verhuur B.V. voert een beslissing tot verbetering, aanvulling of afscherming van persoonsgegevens zo spoedig mogelijk uit.
12.3 Termijn voor verwijdering.
Dop Verhuur B.V. verwijdert de persoonsgegevens zo spoedig mogelijk na een daartoe strekkend verzoek van de betrokkene.

13. Verzet tegen verwerking voor commerciële doeleinden

Indien gegevens van de betrokkene worden verwerkt voor commerciële doeleinden kan betrokkene daartegen bij Dop Verhuur B.V. te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Dop Verhuur B.V. draagt zorg dat, indien daartoe rechtstreeks een boodschap aan betrokkene wordt gezonden, deze daarbij telkens wordt gewezen op de mogelijkheid tot het doen van verzet. Indien de betrokkene gebruik maakt van zijn recht van verzet, zal Dop Verhuur B.V. maatregelen treffen om deze vorm van verwerking terstond te beëindigen.

14. Klachtenprocedure

14.1 Algemene klachten en termijn voor antwoord.
Indien een betrokkene van mening is dat de wettelijke bepalingen inzake bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer dan wel de bepalingen van dit Reglement jegens hem niet worden nageleefd, kan hij een klacht richten tot Dop Verhuur B.V.. Dop Verhuur B.V. neemt de klacht pas in behandeling nadat zij de identiteit van de betrokkene heeft vastgesteld. Dop Verhuur B.V. zal binnen vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk antwoorden.
14.2 Bezwaarmogelijkheden na het indienen van een algemene klacht.
Indien Dop Verhuur B.V. afwijzend heeft beslist op een verzoek tot mededeling of op een verzoek tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming kan de betrokkene een schriftelijk beroep doen op de rechter met het verzoek Dop Verhuur B.V. te bevelen alsnog te handelen conform het verzoek dan wel aan het verzet te voldoen. De betrokkene moet het beroep instellen binnen een termijn van zes weken na ontvangst van het antwoord van Dop Verhuur B.V. of, indien Dop Verhuur B.V. niet binnen de gestelde termijn heeft geantwoord, binnen zes weken na afloop van die termijn. Een en ander laat onverlet de mogelijkheid voor de betrokkene om zich tot het College bescherming persoonsgegevens te wenden met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in zijn geschil met Dop Verhuur B.V. . Hiervoor geldt dezelfde termijn als voor het schriftelijk beroep op de rechter.

15. Controle op de naleving

De controle op naleving van de bepalingen van dit reglement vindt plaats door Dop Verhuur B.V..

16. Looptijd

Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is dit reglement voor onbepaalde tijd van kracht.